Eva Jacobsson examen 1963.

Eva Jacobsson examen 1963.