Vanföreanstaltens styrelse 1937

Föreningens för bistånd åt vanföra i Skåne sista styrelse före statens övertagande av det ekonomiska ansvaret för Vanföreanstalten i Helsingborg 1937. Sittande från vänster: prosten S. Westman, dr Nils Ekelund, komminister J. Ahnborg, kamrer W. Johansson, ordförande Johan Bååth, konsul A. Hyberg, VD Axel Thott, Carola Henckel, Anna Tilly och Ellen Stibe. Stående: dr Kurt Stenport, rektor Lissi Almer och föreståndarinnan vid skolhemmet Emilie Secher.

Vanföreanstaltens styrelse 1937