Historik.

Norrbackainstitutet.

Också Norrbackainstitutet har kommit till på initiativ av en ideell filantropisk förening - "Föreningen för bistånd åt lytta och vanföra i Stockholm". Föreningen, med läkaren Anders Wide i spetsen, hade som syfte att starta en yrkesskola för rörelsehindrade ungdomar efter mönster från Danmark. Genom insamlingar och gåvor kunde man under enkla förhållanden börja verksamheten 1891 i några förhyrda rum på Sveavägen. Avsikten var att ge obemedlade, normalbegåvade rörelsehindrade möjlighet till egen försörjning och ett värdigt liv. Man bistod också med läkarvård, hjälpmedel och proteser. Verksamheten växte, och år 1900 kunde man köpa en fastighet på Grevturegatan 59. Detta gav möjlighet att ha vissa elever helinackorderade.

I de manliga yrkesskolorna undervisades i bokbinderi, borstbinderi, rottingflätning, skomakeri och möbelsnickeri och i de kvinnliga i syslöjd, enklare vävning, maskinstickning, husliga sysslor och kontorsarbete. Inträdesåldern var lägst 14 och i regel högst 20 år. Eleverna antogs efter prov, och undervisningen var 3-4 år. Yrkesutbildningen kombinerades med obligatorisk aftonskola i teoretiska ämnen. Från 1921 knöts anstaltens kliniska del organisatoriskt till Karolinska Institutet.

Verksamheten behövde snart större och modernare lokaler. När 1926 års sjukhuskommission började arbeta hemställde styrelsen hos riksdagen om att få en tomt upplåten åt sig intill det planerade nya undervisningssjukhuset på Norrbackaområdet i Solna. Ritningar upprättades av arkitekten John Åkerlund. Förslaget bifölls, och också ett större ekonomiskt bidrag. I december 1935 stod institutet inflyttningsklart och kunde invigas.

Norrbackainstitutet blev traditionellt storskaligt med all verksamhet inrymd i en lång sammanhängande fyravåningsbyggnad med en tornliknande mittbyggnad i nio våningar. Vindsvåningen är något indragen och längs den löper en 180 m lång öppen promenad terrass, ursprungligen med tre inbyggda ligghallar. Fasaderna putsades med beigerosa slätputs och snickerierna målades vita. Byggnaden innehöll från början yrkesverkstäder, skolsalar, bandageverkstad, gymnastiksal, sjukavdelningar, poliklinik, personalbostäder och två elevhem - ett för manliga och ett för kvinnliga elever.

En statlig utredning angående utbildning och integrering av handikappade ledde till att de ideella föreningarna avvecklades den 1 juli 1971 och verksamheten övergick i samhällelig regi. Skolstyrelsen i Solna övertog ansvaret för undervisningen på Norrbacka, som då huvudsakligen låg på gymnasienivå. Vid övertagandet döptes skolan om till "Ingemundsskolan".

Från att under 60-talet ha nått ett maximum om närmare 300 elever minskade antalet ansökningar till Ingemundsskolan drastiskt pga att handikappade barn istället integrerades i vanliga skolor. Detta medförde att all skol- och internatverksamhet lades ner våren 1979, och de ungdomar som fanns kvar överfördes till skolinternat i Skärholmen. Norrbackainstitutets gamla lokaler ligger idag helt under Karolinska sjukhuset, som har kvar ortopedisk klinik, rehabilitering och sjukgymnastutbildning där.