Miatorp

Miatorp, Skogen och Triangeln

Miatorp har sitt ursprung i den gård som flyttades från Raus by till nuvarande korsningen av Planteringsvägen och Hästhagsvägen i samband med ett skifte på 1830-talet. Gården fick sitt namn först i slutet av 1800-talet då ett nytt boningshus uppfördes (idag på hörnet vid Decauvillegatan). På ömse sidor om Planteringsvägen i höjd med Miatorp uppfördes under 1800-talets första hälft ett tiotal mindre torp i form av landsvägshus varav några ännu finns kvar. På 1870- och 80-talen förtätades husraden på Planteringsvägens östra sida och 1899 styckades hela egendomen Miatorp i byggnadstomter. Först på 1920-talet kom byggandet igång på Miatorp med flerbostadshus utmed Planteringsvägen och villor i området öster därom.

Området väster om Planteringsvägen har en annan karaktär än Miatorp med tallbevuxna tomter och kallas följdriktigt för Skogen. Förutom några enstaka landsvägshus var området obebyggt till slutet av 1800-talet då det styckades upp i villatomter. Under åren fram till första världskriget byggdes ett trettiotal större och mindre hus på Miatorpsgatan (tidigare Centralgatan) och Industrigatan. Vid Industrigatan fanns dessutom två förlustelseställen, Oscarsro och Skogshem, samt ett par industrier, Margarinfabriken Fenix och AB Plåtförädling. 1905-06 uppförde Helsingborg-Råå-Ramlösa Järnvägs AB vagnhallar m.m. vid Triangeln och drygt tio år senare uppfördes Vanföreanstaltens skolhem i den täta skogen strax söder om Miatorpsgatan. På 1920-talet var byggnadsverksamheten livlig i villakvarteren mellan Skogsgatan och Miatorpsgatan och ett decennium längre fram påbörjades bebyggandet av kvarteren söder därom. Där byggdes en del villor, men främst flerbostadshus mellan ca 1930 och 1970.

 

Från Helsingborgs kommuns hemsida www.helsingborg.se