Nedläggning genom riksdagsbeslut 1971

Kungl. Maj:ts proposition nr 49 år 1971              Prop. 1971: 49

 

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen bemyndigar Kungl. Maj:t att godkänna sex avtal om huvudmannaskapet för verksamheten vid Norr­backainstitutet, Eugeniahemmet och Sköldenborgsinstitutet m. m. Avta­len innebär att verksamheten vid de nämnda institutionema slutgiltigt inordnas i det omvårdnadssystem som samhället tillhandahåller. Loka­lerna vid Eugeniahemmet föreslås bli utnyttjade av karolinska sjukhuset i huvudsak för barnpsykiatri och för eftervårds- och långvårdsplatser för barn.

Till driftkostnader för viss ortopedisk och pediatrisk verksamhet vid karolinska sjukhuset föreslås ett anslag av 26 150 000 kr. för budget­året 1971/72. Vidare föreslås anslag med sammanlagt 9 milj. kr. till kostnader för elevhemsverksamhet och för vissa bidrag och ersättningar.

 

Inledning

Efter förslag av handikapputredningen uppdrog Kungl. Maj:t den 28 februari 1969 åt statens förhandlingsnämnd att ta upp förhand­lingar med berörda huvudmän om huvudmannaskapet för verksamhe­ten vid Sköldenborgsinstitutet (vanföreanstalten i Helsingborg), Äng­gårdens yrkesskolor (vanföreanstalten i Göteborg) och Eugeniahemmet. Förhandlingarna om Eugeniahemmet skulle omfatta även frågan om karolinska sjukhusets övertagande av de byggnader där verksamheten bedrivs. Dessa ligger på del s. k. Norrbackaområdet i Solna kommun intill karolinska sjukhuset. Kungl. Maj:t uppdrog vidare den 19 sep­tember 1969 åt förhandlingsnämnden att i enlighet med handikapp­utredningens förslag ta upp motsvarande förhandlingar beträffande Norrbackainstitutet (vanföreanstalten i Stockholm). Dessa förhandlingar skulle också avse frågan om karolinska sjukhusets övertagande av Norr­backainstitutet tillhöriga byggnader på Norrbackaområdet.

 

Bilaga 6

Avtal om skolhemmet och arbetshemmet vid Sköldenborgsinstitutet

Mellan statens förhandlingsnämnd och styrelsen för Föreningen för bistånd åt vanföra i södra Sverige samt representanter för Helsingborgs kommunstyrelse har - under förbehåll av godkännande av Kungl. Maj:t och kommunfullmäktige i Helsingborg - träffats följande avtal.

Avtal

mellan svenska staten och Föreningen för bistånd åt vanföra i södra Sverige samt Helsingborgs kommun om kommunens övertagande av viss skolhemsverksamhet, m. m.

1 §

Helsingborgs kommun, nedan kallad kommunen, övertager den 1 juli 1971 från Föreningen för bistånd åt vanföra i södra Sverige huvud­mannaskapet för föreningens skolhemsverksamhet och verksamhet vid arbetshemmet Österhemmet i Helsingborg.

Protokollsanteckning 1

Kommunen åtager sig att driva skolhemsverksamheten tills vidare till dess den kan flyttas till ett av Malmöhus läns landstingskommun planerat rehabiliteringscentrum i Lund.

Protokollsanteckning 2

Med anledning av att föreningens elevhem vid Sköldenborgsinstitutet lägges ned med utgången av juni månad 1971 förbinder sig kommunen att medverka till att i elevhemmet i kvarteret Tornet Östra i Helsing­borg upplåtes platser för de yrkesskolelever som annars skulle ha be­retts plats i föreningens elevhem.

2 §

Föreningen upplåter från och med den 1 juli 1971 hyresfritt till kom­munen

1.    skolhemsfastigheten, tills vidare dock längst till och med ut­gången av juni månad 1975 om ej annat överenskommes,

2.    Österhemmet, tills vidare dock längst till och med utgången av år 1978 om ej annat överenskommes.

Kommunen svarar under upplåtelsetiden för drift och underhåll av skolhemsfastigheten och österhemmet.

3  §

Föreningen erlägger till kommunen 20 000 kronor per år så länge yrkesläraren Gunhild Linnea Holm tjänstgör som arbetsterapeut vid Österhemmet och där finns gäster kvar från tiden före den 1 juli 1971. Ersättningen skall erläggas längst till och med år 1978.

4  §

Föreningen överlåter den 1 juli 1971 vederlagsfritt till kommunen in­ventarier och övrig till verksamheten hörande utrustning vid skolhemmet och österhemmet.

Protokollanteckning

Vissa möbler m. m. som tagits upp i förteckning daterad den 1 februa­ri 1971 och ej hör till den verksamhet som kommunen övertager stannar i föreningens ägo.

5 §

Alla inkomster och utgifter som avser den verksamhet som kommu­nen enligt 1 § övertager och som belöper på tiden före den 1 juli 1971 tillkommer respektive faller på föreningen.

Föreningen håller de i 4 § avsedda inventarierna m. m. försäkrade till betryggande belopp intill den 1 juli 1971. Om sådan egendom dess­förinnan skadas eller förstöres, tillfaller utgående försäkringsbelopp kommunen.

6 §

Såsom ersättning för vissa övergångskostnader erlägger staten 75 000 kronor till kommunen den 1 juli 1971.

7  §

Arbetstagare, som är upptagen i den såsom bilaga II till avtalet foga­de förteckningen och den 30 juni 1971 fortfarande är anställd hos för­eningen, skall, om vederbörande så önskar, beredas anställning hos kom­munen. Detsamma gäller arbetstagare som efter det att detta avtal träf­fats med kommunens godkännande anställes vid skolhemmet eller ös­terhemmet.

8 §

Staten svarar för pensioner och livräntor som utgår nu eller börjar ut­gå före den 1 juli 1971 samt för de framtida pensionskostnader som avser tjänstetid hos staten eller föreningen.

Protokollanteckning

Vid fördelningen av pensionskostnader för den personal som innehar fortlöpande anställning vid övertagandet skall staten svara för de kostnader som hänför sig till tiden före den 1 juli 1971. Statens andel fast­ställes till den pensionsnivå som gäller eller blir retroaktivt gällande ome­delbart före övertagandet. Med pensionsnivå avses bruttonivå enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (SPR).

Fördelningen av kostnader för livräntor till arbetstagare, som avgår ur tjänst efter den 1 juli 1971, fastställes efter överenskommelse mellan parterna. Därvid skall iakttagas de principer som enligt ovan gäller be­träffande pensionskostnader.

Parterna är överens om att statens förpliktelser i fråga om pensions­förmåner gentemot personal, som övergår i kommunens tjänst, skall kunna fullgöras genom engångsavlösning.

9 §

Donationer och gåvomedel som avser de av kommunen övertagna verksamhetsgrenarna kvarblir hos föreningen.

Detta avtal är upprättat i tre exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

Stockholm och Helsingborg den 1 februari 1971.

Statens förhandlingsnämnd     För Helsingborgs kommunstyrelse

Lennart Rydback                   Börje Skarstedt

L Fredlundh                         Erik Granéll

För Föreningen för bistånd åt vanföra i södra Sverige

Nils Sjödahl Oscar Nordström /N Danielson